algemene voorwaarden senses of sook

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Senses of Sook: senses of sook, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van DDANSK, gevestigd aan Looierstraat 89, 6811AV te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69354421.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Senses of Sook een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Senses of Sook en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Senses of Sook zich, tegen betaling, jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.

 6. Diensten: alle dienstverlening waartoe Senses of Sook zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de diensten betreffende, alsook die deel uitmaken van:

 1. een opruimtraject dat voor bepaalde tijd wordt aangegaan en in het kader waarvan Senses of Sook langs digitale weg en/of in persoonlijke aanwezigheid ondersteuning biedt bij het opruimen van ruimtes;

 2. een opruimcursus die voor onbepaalde tijd wordt aangegaan en gevolgd wordt middels de digitale leeromgeving op de Website;

 3. een of meerdere trainingssessies waarbij in persoonlijke aanwezigheid van Partijen door Senses of Sook een training wordt gegeven met betrekking tot het opruimen van ruimtes.

 1. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door Senses of Sook aan de Wederpartij te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, planners, notitieboeken, life-style-producten en organize-producten.

 2. Website: www.sensesofsook.nl.

 3. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Senses of Sook en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Senses of Sook worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, is uitgesloten.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Senses of Sook is vrijblijvend. Senses of Sook kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal Senses of Sook onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.

 2. Aan een aanbod van Senses of Sook dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Senses of Sook op de daartoe op de Website aangewezen wijze heeft aanvaard.

 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OPRUIMTRAJECTEN

 1. Het aanbod van een opruimtraject als bedoeld in artikel 1.6 onder a) vermeldt de standaard daarbij inbegrepen Diensten. Na totstandkoming van de Overeenkomst maakt de Wederpartij een keuze uit de verschillende feedbackmogelijkheden die Senses of Sook biedt. Na afloop van het traject wordt beoordeeld of de bedoelde keuzes van de Wederpartij de bij totstandkoming van de Overeenkomst overeengekomen pakketprijs al dan niet overstijgen, waarna verrekening plaatsvindt; in geval van overstijging van de pakketprijs, is de Wederpartij een aanvullende betaling aan Senses of Sook verschuldigd. In het tegengestelde geval zal restitutie plaatsvinden. Bij het maken van een keuze uit de verschillende feedbackmogelijkheden, doet Senses of Sook mededeling aan de Wederpartij welke financiële consequenties daaraan zijn verbonden in geval de pakketprijs daardoor zal worden overstegen.

 2. De Diensten die van het opruimtraject deel uitmaken, worden verspreid over de looptijd van de Overeenkomst verleend, zo nodig in overleg met de Wederpartij.

 3. De snelheid waarmee het opruimproces wordt voortgezet en afgerond, is mede afhankelijk van de inzet en motivatie van de Wederpartij. Ter zake aanvaardt Senses of Sook geen enkele aansprakelijkheid.

 4. In geval Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, is Senses of Sook gerechtigd aan de Wederpartij een reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer in rekening te brengen over de kilometers die die een afstand van 25 kilometer overstijgen. Senses of Sook maakt zowel over de heen- als terugrit aanspraak op deze vergoeding.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst betreffende een consumentenkoop tot 14 dagen (bedenktijd) nadat de Producten aan hem zijn geleverd, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst voorziet in het verlenen van Diensten, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen.

 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:

 • een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

 • een Overeenkomst die voorziet in het verlenen van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, mits:

 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

 2. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Senses of Sook de Overeenkomst is nagekomen.

Deze uitsluitingsgrond is in elk geval van toepassing voor een opruimcursus die voor onbepaalde tijd wordt aangegaan en gevolgd wordt middels de digitale leeromgeving op de Website.

 1. Uitvoering van Diensten door Senses of Sook binnen de bedenktijd, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.

 2. Bij uitoefening van het recht van ontbinding in het kader van een Overeenkomst betreffende het verlenen van Diensten, na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Senses of Sook een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Senses of Sook is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, eventueel per e-mail geleverde digitale content, zoals e-boeken, daaronder mede begrepen.

 3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Senses of Sook aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Senses of Sook. Zo spoedig mogelijk nadat Senses of Sook in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Senses of Sook de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

 4. In geval van geleverde Producten dient de Consument gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de eventueel geleverde Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Senses of Sook terugleveren.

 6. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van teruggeleverde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Senses of Sook is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

 7. Teruglevering van Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 5 heeft ontbonden.

 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van Producten voor rekening van de Consument.

 9. Senses of Sook zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en eventueel uit hoofde van lid 4 aan Senses of Sook verschuldigde kosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de eventueel terug te leveren Producten door Senses of Sook zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Senses of Sook is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Senses of Sook de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Senses of Sook, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. | OPRUIMTRAJECTEN & OPRUIMCURSUSSEN EN -TRAININGEN: LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst betreffende een opruimtraject als bedoeld in artikel 1.6 onder a), wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd en eindigt door verstrijken van die bepaalde looptijd van rechtswege. Partijen kunnen uitdrukkelijk overeenkomen deze Overeenkomst, al dan niet onder gewijzigde condities, te verlengen.

 2. De Overeenkomst betreffende een opruimcursus als bedoeld in artikel 1.6 onder b), wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat deze is samengesteld om ten minste binnen 12 maanden te kunnen afronden en na afloop van die periode kan Senses of Sook besluiten de exploitatie van de cursus of training te beëindigen, zonder jegens de Wederpartij gehouden te zijn tot enige compensatie. In geval Senses of Sook de bedoelde Overeenkomst binnen de termijn van 12 maanden beëindigt, maakt de Wederpartij aanspraak op restitutie naar evenredigheid.

 3. De Overeenkomst betreffende een of meerdere trainingssessies als bedoeld in artikel 1.6 onder c), eindigt door afronding van de overeengekomen Diensten van rechtswege.

ARTIKEL 8. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, afbeeldingen etc. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Senses of Sook voorgeschreven wijze, aan Senses of Sook te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Senses of Sook verstrekte informatie.

 2. De Wederpartij dient Senses of Sook voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en, indien en voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd, Senses of Sook op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN

Alle tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Senses of Sook treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Senses of Sook Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Senses of Sook de betreffende prestatie alsnog kan leveren en de levering daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 10. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien de Wederpartij geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

 2. Senses of Sook behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 5.1 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 9, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Senses of Sook verschuldigde bedrag te voldoen.

 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, komen de in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet de mogelijkheid dat Senses of Sook de Overeenkomst op grond van artikel 13 kan ontbinden.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan binnen zeven dagen na de levering Schriftelijk mededeling te doen aan Senses of Sook.

 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Senses of Sook.

 3. Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Senses of Sook uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Senses of Sook bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 5. Senses of Sook staat ervoor in dat de Producten deugdelijk zijn en voor het overige aan de Overeenkomst beantwoorden  (conformiteit).

 6. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Senses of Sook toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Senses of Sook.

ARTIKEL 12. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat en onverminderd het bepaalde in artikel 5, blijft de Wederpartij, indien zij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware Senses of Sook in staat gesteld de Overeenkomst volledig na te komen. Met uitdrukkelijke instemming van Senses of Sook kan van vorenstaande worden afgeweken.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Senses of Sook is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Senses of Sook ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Senses of Sook in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Senses of Sook gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.

 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Senses of Sook op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Senses of Sook ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 5. Indien Senses of Sook de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Senses of Sook is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Senses of Sook geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtneemster of door Senses of Sook ingeschakelde derden, vervoers- en transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën en storingen in internet- en telecommunicatieverbindingen.

 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Senses of Sook bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Senses of Sook vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

 2. In het kader van Diensten geschiedt betaling maandelijks indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 3. Betaling dient, maandelijks dan wel eenmalig, te geschieden op de daartoe door Senses of Sook aangewezen wijze en binnen de door Senses of Sook aangezegde of vermelde termijn. Maandelijkse termijnen worden automatisch afgeschreven. In geval van overboeking hanteert Senses of Sook een standaardbetalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

 4. Senses of Sook is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Senses of Sook.

 5. Indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd, is Senses of Sook gerechtigd de openstaande betaling middels overboeking vorderen. Betaling daarvan dient te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.

 6. Senses of Sook is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.

 7. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.

 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.

 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Senses of Sook is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Senses of Sook kan worden toegerekend.

 2. Bij het verlenen van de Diensten verbindt Senses of Sook zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De resultaten van de Diensten zijn mede afhankelijk van de inspanningen en motivatie van de Wederpartij. Ter zake het behalen van de bedoelde resultaten aanvaardt Senses of Sook geen enkele aansprakelijkheid.

 3. Senses of Sook is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan het verlenen van de Diensten, zoals de online opruimcursus of -training, door Senses of Sook afhankelijk is.

 4. Senses of Sook is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Senses of Sook is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Senses of Sook in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Senses of Sook aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Senses of Sook toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. Mocht Senses of Sook aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Senses of Sook te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Senses of Sook hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Senses of Sook ter zake vervalt.

 2. De aansprakelijkheid van Senses of Sook is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Senses of Sook betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Senses of Sook nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Senses of Sook daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Senses of Sook dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Senses of Sook een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 4. Indien de Wederpartij aan Senses of Sook goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Senses of Sook in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het verstrekken daarvan.

 5. De Wederpartij vrijwaart Senses of Sook van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Senses of Sook uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Senses of Sook zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Senses of Sook, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Senses of Sook en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Senses of Sook behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het intellectueel eigendom op de door Senses of Sook verleende Diensten, van verstrekte ideeën, beelden, de inhoud van de digitale leeromgeving etc. blijft bij Senses of Sook rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Senses of Sook.

 2. In geval van een aan de Wederpartij toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Senses of Sook zich alle rechten voor die haar krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door haar vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle Producten blijven eigendom van Senses of Sook totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Senses of Sook is nagekomen.

 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Senses of Sook aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.