privacy policy senses of sook

Download: privacy policy

senses of sook (hierna: ‘Senses of Sook’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Senses of Sook worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.sensesofsook.nl (hierna: ‘de website’). Senses of Sook acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Senses of Sook zal jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Senses of Sook verwerkt persoonsgegevens die je zelf verschaft aan Senses of Sook, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;

  • Het middels de website aangaan van een overeenkomst met Senses of Sook met betrekking tot de aankoop van producten, het volgen van een opruimtraject of het volgen van een opruimcursus of -training middels de online leeromgeving, alsook bij het uitvoeren van een dergelijke overeenkomst;

  • Het versturen van ene bericht middels het contactformulier op de website;

  • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van inspiratietips.

De persoonsgegevens die je aan Senses of Sook verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien je, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Senses of Sook verwerkt om jouw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien je een overeenkomst met Senses of Sook hebt gesloten, verwerkt Senses of Sook jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om uitvoering aan de betreffende overeenkomst te geven. In het kader van de uitvoering van overeenkomsten, deelt Senses of Sook jouw persoonsgegevens mogelijk met derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. Zo ontvangt een door Senses of Sook aan te wijzen transportbedrijf jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het bij u bezorgen van producten, ontvangt de online betaalprovider gekoppeld aan de website jouw betaalgegevens indien je middels de website betaalt voor de producten of diensten van Senses of Sook en ontvangt de exploitant van de online leeromgeving jouw persoonsgegevens voor zover dat nodig is in verband met jouw gebruik van deze online leeromgeving.

Indien je je voor de ontvangst van inspiratietips hebt ingeschreven, wordt jouw e-mailadres gebruikt om je de gevraagde tips te kunnen toesturen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van deze informatie uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat je daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen jou en Senses of Sook gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Senses of Sook persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Senses of Sook of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of de online leeromgeving. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van jouw persoonsgegevens door de hostingprovider van Senses of Sook om de website en de e-mailvoorzieningen van Senses of Sook te kunnen exploiteren, het delen van jouw persoonsgegevens met de exploitant van door Senses of Sook gebruikte online leeromgeving indien je daarvan gebruik maakt, het delen van jouw persoonsgegevens met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Senses of Sook te kunnen verzorgen en de exploitant van het door Senses of Sook gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Senses of Sook noodzakelijk is.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Senses of Sook toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Senses of Sook persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Senses of Sook zal jouw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Senses of Sook vallen, evenals door Senses of Sook ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Senses of Sook de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Senses of Sook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Senses of Sook, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Senses of Sook gebruikt

Senses of Sook gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Senses of Sook gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Senses of Sook gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Echter, het IP-adres van de bezoekers wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien je het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Senses of Sook te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van jouw persoonsgegevens alsook om beperking van de jou betreffende verwerking. Voorts heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Senses of Sook een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die Senses of Sook verwerkt, in een computerbestand naar je of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval je in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Senses of Sook slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Senses of Sook legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Senses of Sook, kun je contact opnemen met Senses of Sook. Senses of Sook helpt je graag indien je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Senses of Sook of indien je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Senses of Sook

Looierstraat 89
6811AV Arnhem

E-mailadres: info@sensesofsook.nl

Telefoonnummer: 06 829 68 731